Далайн тээвэр

Далайд гарцгүй Монгол орны хувьд хөрш орнуудын далайн гарцуудыг ашиглан